Příspěvky označené SFŽP

• Obec Skrchov – pořízení N1 Nákup elektromobilu

Nákup elektromobilu pro obec SkrchovObrázek logo Jezdím s podporou
Název projektu: Obec Skrchov – pořízení N1
Cíl projektu: úspora energií, ochrana životního prostředí
Rozhodnutí č.: 11051821
Celková výše podpory formou dotace: 600 000,-Kč
Doba realizace: září 2019
Popis projektu: cílem projektu bylo pořízení vozidla s alternativním pohonem. Elektromobil bude využíván v obci k odvozu tříděného odpadu do sběrny, k úpravě veřejného prostranství v obci a k zajištění technických služeb jako např. dovoz posypového materiálu. Provoz elektromobilu by kromě zajištění potřebných komunálních služeb a úspory nákladů měl mít silný osvětový efekt u veřejnosti. Cílem projektu je tedy snížení provozních nákladů obce při výkonu komunálních služeb, snížení negativních dopadů na životní prostředí.
Dodavatel: TLAMKA s.r.o., Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice
Označení vozidla: ALKÉ ATXN1 330 EH
Realizátor projektu: Obec Skrchov, 679 61 Skrchov 19, IČ 00532177
,,Tento projekt je spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Ministerstvo životního prostředí, internetové stránky: www.mzp.cz formát odkaz externí web
Státní fond životního prostředí České republiky, internetové stránky: www.sfzp.cz formát odkaz externí web
Nákup elektromobilu pro obec Skrchov informace   
Uzavřená smlouva je uveřejněna na profilu zadavatele Obce Skrchov Portál pro vhodné uveřejnění, na adrese:www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00532177 formát odkaz externí web

   Obrázek logo Státní fond životního prostředí ČR


Obrázek Skrchov pořízení N1 Nákup elektromobilu ALKÉ ATXN1 330EH Obrázek Skrchov pořízení N1 Nákup elektromobilu ALKÉ ATXN1 330EH Obrázek Skrchov pořízení N1 Nákup elektromobilu ALKÉ ATXN1 330EH


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Výzva k podání nabídky Obec Skrchov pořízení N1

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Obec Skrchov – pořízení N1. Zadávání nepodléhá zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je zadávána formou uzavřené výzvy potenciálním zájemcům v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v SFŽP 2014 – 2020 a v souladu s metodikou Zadávání veřejných zakázek v SFŽP 2014 – 2020 jako zakázka malé hodnoty. Předmětem dodávky je nákup nového elektromobilu s bateriovým pohonem BEV. Jedná se o typ N1 – nákladní vozidlo menší od 2,5-3,5t včetně.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 830.000,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
18.4.2019 do 14:00 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
18.4.2019 ve 14:0­0 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Výzva k podání nabídky   
Příloha č.1 Technická specifikace   
Příloha č.2 Čestné prohlášení   
Příloha č.3 Krycí list nabídky   
Příloha č.4 Kupní smlouva   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 3.4.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.4.2019
Evidenční číslo: 706

Uchazeči o veřejnou zakázku mohou navštívit profil zadavatele Obec Skrchov na Portálu pro vhodné uveřejnění, na adrese:
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00532177 formát odkaz externí web

Obrázek logo Státní fond životního prostředí ČR

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Snížení rizika a dopadu povodní v k.ú. Skrchov

Veřejné projednání studie Snížení rizika a dopadu povodní v k.ú. Skrchov. Obecní úřad Skrchov ve spolupráci s Envicons s.r.o. Vás zvou na veřejné projednání v úterý 7.listopadu 2017 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu ve Skrchově. Projednání bude zaměřeno na představení analytické části studie a diskuzi nad možnými protipovodňovými opatřeními. Zváni jsou občané z obce Skrchov, vlastníci pozemků v okolí obce a zástupci zemědělských subjektů. Na projednání Vám zodpovíme dotazy a uvítáme Vaše připomínky a podněty, které budou podkladem pro návrh protipovodňových opatření. Těšíme se na Vaši účast!
Studie je primárně vypracována pro celé k.ú. obce Skrchov a vzhledem k hydrologickým souvislostem existuje přesah na sousední katastrální území. Na severním okraji je v nivě Svitavy přesah na k.ú. Stvolová a Skřib. Na jižním okraji je v nivě Svitavy přesah do k.ú. Slatinka a v rámci povodí se okrajově dotýká i k.ú. Babolky a Dolní Smržov. Na jihozápadě zájmové území přesahuje do k.ú. Meziříčko u Letovic a Vlkov u Letovic. Zájmové území v podstatě pokrývá subpovodí řeky Svitavy mezi ř. km 65,5 – 68,4 a plocha činí 3,5 km2.
Pozvánka na veřejné projednání studie 7.11.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 31.10.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 8.11.2017
Evidenční číslo: 608

Obrázek Vymezení zájmového území studie

Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Anketa domácí kompostéry

POZOR – poslední možnost získání domácího kompostéru zdarma. Obec Skrchov dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost. Rozhodla se proto podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu pěti let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Vyplněný dotazník, který je přílohou, můžete doručit osobně na úřad obce (stačí i do poštovní schránky u vstupních dveří na úřad), nebo také elektronicky e-mailem na adresu: obec.skrchov@centrum.cz.
Poslední možnost předání vyplněného dotazníku je nejpozději 23. srpna 2016 na Obecní úřad ve Skrchově. Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany obce na Státní fond životního prostředí! Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku.
Anketa domácí kompostéry   


Obrázek kompostér

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře