Příspěvky označené Dotace

• Letovice seminář Kotlíkové dotace

Vyměňte svůj starý kotel na tuhá paliva za nový! Pozvánka na seminář o Kotlíkových dotacích v Jihomoravském kraji. Srdečně Vás zveme na seminář o tzv. „kotlíkových dotacích“ v Jihomoravském kraji, který se bude konat dne 21.listopadu 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám.210/19, Letovice.Téma semináře budou informace od podání žádosti po dokončení projektu. Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3.emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Při porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až 50.000 Kč. Více informací na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web a města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.
Seminář Kotlíkové dotace pozvánka 21.11.2018   
Seminář Kotlíkové dotace program 21.11.2018   

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Informace pro vlastníky lesů

Lesy České republiky,s.p., Lesní správa Černá Hora vykonávají funkci odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky lesů ve naší obci. Lesy České republiky,s.p. formát odkaz externí web, Lesní správa Černá Hora upozorňují vlastníky lesa, kteří mají zájem o čerpání dotací na hospodaření v lese za období 1.7. – 31.8.2016, že podle Nařízení vlády č.209/2016 Sb. se musí registrovat a podat žádost nejpozději do 31.8.2016. Více informací viz přiložený dokument.
Lesy ČR Informace pro vlastníky lesů   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 22.8.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 7.9.2016
Evidenční číslo: 544


Odkaz WWW stránky Lesy ČR, s.p.

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Anketa domácí kompostéry

POZOR – poslední možnost získání domácího kompostéru zdarma. Obec Skrchov dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost. Rozhodla se proto podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu pěti let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Vyplněný dotazník, který je přílohou, můžete doručit osobně na úřad obce (stačí i do poštovní schránky u vstupních dveří na úřad), nebo také elektronicky e-mailem na adresu: obec.skrchov@centrum.cz.
Poslední možnost předání vyplněného dotazníku je nejpozději 23. srpna 2016 na Obecní úřad ve Skrchově. Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany obce na Státní fond životního prostředí! Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku.
Anketa domácí kompostéry   


Obrázek kompostér

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Informace JMK

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva. Jihomoravský kraj v připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Výše dotace se bude pohybovat od 70-80% dle typu pořizovaného zdroje a dle místa realizace. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá vyhlášení první výzvy na výměnu kotlů na pevná paliva pro fyzické osoby nejdříve na přelomu roku 2015/2016. Předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj je cca 130 mil. Kč..
Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech a také na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web, kde je zveřejněn také dotazník předběžného zájmu.


JMK Kotlíkové dotace   
JMK Kotlíkové dotace Pravidla   
JMK Kotlíkové dotace Seznam   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.8.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.8.2015
Evidenční číslo: 492

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Rozhodnutí – Bezpečné přechody I/43

Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, vydává Rozhodnutí o umístění stavby a stanoví podmínky pro umístění stavby Bezpečné přechody-I/43, Skrchov, km 42,802. Oznámení je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.

Rozhodnutí – Bezpečné přechody I/43 – 10.7.2013   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.7.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.7.2013
Evidenční číslo: 376
Odkaz WWW stránky Město Letovice

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře