Příspěvky označené Bioodpad

• Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem – Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov.
Zadavatel Obec Skrchov tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s využitím zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 508.653,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
27.3.2018 do 14:00 hodin, Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
27.3.2018 ve 14:0­5 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov

Výzva k podání nabídky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 17.3.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.3.2018
Evidenční číslo: 636
Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Anketa domácí kompostéry

POZOR – poslední možnost získání domácího kompostéru zdarma. Obec Skrchov dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost. Rozhodla se proto podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu pěti let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Vyplněný dotazník, který je přílohou, můžete doručit osobně na úřad obce (stačí i do poštovní schránky u vstupních dveří na úřad), nebo také elektronicky e-mailem na adresu: obec.skrchov@centrum.cz.
Poslední možnost předání vyplněného dotazníku je nejpozději 23. srpna 2016 na Obecní úřad ve Skrchově. Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany obce na Státní fond životního prostředí! Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku.
Anketa domácí kompostéry   


Obrázek kompostér

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře