E-podatelna


1. Domů >> 3. Obecní úřad >> E-podatelna

E-mailová adresa elektronické podatelny Obecního úřadu Skrchov je obec.skrchov@centrum.cz.

Řád elektronické podatelny

Řád elektronické podatelny vznikl v návaznosti na Nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů. Řád stanovuje pracovní postupy elektronické podatelny při přijímání písemností v elektronické podobě.

1.Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem (dále jen „písemnost“). Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb (např. I.CA, nebo PostSignum QCA).
2.Podání elektronických písemností může být učiněno:
• elektronickou poštou po veřejné datové síti na e-mailovou adresu elektronické podatelny obec.skrchov@centrum.cz
• přímým předáním na technickém nosiči dat (USB flash disk, CD/DVD)

3. Příjem písemností elektronickou poštou probíhá celých 24 hod.
U každé písemnosti je zaznamenán datum a čas, kdy byla písemnost přijata. Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny, která splňují předepsané náležitosti, budou vyřizována stejnými postupy a ve stejných lhůtách, jako podání neelektronická.

4. Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:
• RTF – rich text format
• HTML – hypertext markup language
• PDF – portable document format (Adobe Acrobat file)
• TXT – prostý text (CP 852,1250)
• DOC – dokument aplikace MS Word
• XLS – sešit aplikace MS Excel
Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.

5. Přímé podání na technickém nosiči – Jako nosič (medium) lze akceptovat pouze:
• USB flash disk
• CD/DVD

Příjem na jiných nosičích je omezen technickými možnostmi podatelny.
Nosič musí obsahovat pouze podávanou písemnost.
V žádném případě nesmí nosič obsahovat samospustitelné soubory (*.exe, *.dll, apod.), škodlivý kód (viry, makroviry, apod.). Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky, písemnost nebude přijata.

Adresa elektronické podatelny

Obecní úřad Skrchov, č.p. 19
67961 Skrchov

Formulář k podání dotazu

Prostřednictvím následujícího formuláře máte možnost podat dotaz na OÚ Skrchov.
• jedná se o zprávu, která není podepsána elektronickým podpisem, podobně jako běžná e-mailová korespondence. Přijetí zprávy Vám bude potvrzeno na žádost uvedenou ve zprávě.
• nezapomeňte, že musí být v dotazu zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
• neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
• můžete připojit a odeslat až tři soubory současně se zprávouInformace: jméno a email jsou povinnou položkou, dále v textu zprávy je nutno uvést vaše jméno a přijmení, adresu trvalého pobytu a popis požadované informace (dotazu) a koho žádáte o poskytnutí informace, můžete připojit a odeslat až tři soubory současně se zprávou, po vyplnění formuláře proveďte odeslání stiskem tlačítka Odeslat
Zadané údaje nebudou na webu nikde přístupné, slouží pouze pro případnou odpověď

Zpět na začátek stránky