Povinné informace


1. Domů >> 3. Obecní úřad >> Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb. formát odkaz externí web, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, respektive podle vyhlášky č.442/2006 formát odkaz externí web, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č.416/2008 Sb formát odkaz externí web.

Povinně zveřejňované informace:

1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby lze poukázat
6. Identifikační číslo (IČ)
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Skrchov (dále jen „Obec“)

2. Důvod a způsob založení

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), který byl později nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. formát odkaz externí web o obcích (obecní zřízení) v platném znění ke dni 1.4.2000. Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky – ústavní zákon č. 1/1993 Sb. formát odkaz externí web.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).
Obec se při výkonu přenesené působnosti řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje formát odkaz externí web.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory (finanční a kontrolní). Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a účetní. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Podrobné informace o personálním obsazení nalezneze na stránce:

Obecní úřad
Organizace zřízené obcí:
Obecní knihovna Skrchov formát odkaz externí web

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Skrchov, č.p. 19, 67961 Skrchov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: OÚ Skrchov, č.p. 19, 67961 Skrchov
4.3 Úřední hodiny: Úterý 17:00 – 18:00 hodin
4.4 Telefonní čísla: starostka 733 364 219, místostarosta 733 363 259
4.5 Čísla faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky:
www.obec-skrchov.eu

4.7 Adresa e-podatelny: obec.skrchov@centrum.cz
4.8 Další elektronické adresy:

obecní úřad: obec.skrchov@centrum.cz
obecní úřad: info@obec-skrchov.eu
starosta: starosta@obec-skrchov.eu
místostarosta: mistostarosta@obec-skrchov.eu
správce webu: admin@obec-skrchov.eu
knihovna: knihovna@obec-skrchov.eu
knihovna: knihovna.skrchov@cen­trum.cz
Datová schránka obce ID: tq6a94d

5. Případné platby lze poukázat

bezhotovostně: na účet 17825631/0100 (Komerční banka a.s.)
v hotovosti: pokladna OÚ Skrchov (v úředních hodinách)

6. Identifikační číslo (IČ)

00532177

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec není plátce DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Všechny hlavní dokumenty Obce naleznete v těchto odkazech:

Jednací řád Zastupitelstva obce Skrchov   
Zápisy Obecního zastupitelstva
Územní plán
Předpisy a vyhlášky
8.2 Rozpočet:
Rozpočet na rok 2020   
Rozpočet na rok 2019   
Rozpočet na rok 2018   
Rozpočet na rok 2017   
Rozpočet na rok 2016   
Rozpočet na rok 2015   
Rozpočet na rok 2014   
Rozpočet na rok 2013   
Rozpočet na rok 2012   
Rozpočet na rok 2011   
Rozpočet na rok 2010   
Rozpočet na rok 2009   
Rozpočet na rok 2008   
Rozpočet na rok 2007   
Další informace o hospodaření najdete v rubrice Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
ústně: v kanceláři Obecního úřadu Skrchov

písemně: osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu
e-mailem: obec.skrchov@centrum.cz
                  info@obec-skrchov.eu
elektronickým podáním: obec.skrchov@centrum.cz
telefonicky na tel. čísle: 733 364 219
Přehled lhůt dle zákona č.106/1999 Sb.:
odkaz na zveřejněnou informaci (§6 odst.l) – 7dnů
výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§14 odst.3, písm.a) – 7dnů
informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14 odst.3, písm.b) – 3dny
poskytnutí informace žadateli (§14 odst.3, písm.c) – 15dnů

prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst.5) – 10dnů
rozhodnutí o odvolání (§16 odst.3) – 15dnů
upřesnění žádosti o informaci žadatele (§14 odst.3, písm.a) – 30dnů
lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§15 odst.4) – 15dnů

odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§16 odst.1) – 15dnů
Kdo může o informaci požádat:
o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne:
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon, kdy informaci obec neposkytne:
utajované skutečnosti podle zákona č.148/1998 Sb. formát odkaz externí web O ochraně utajovaných skutečností
obchodní tajemství dle obchodního zákoníku §17 zákona 513/1991 Sb. formát odkaz externí web
skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle §11 a 12 zákona 106/1999 Sb. formát odkaz externí web
zákon č.101/2000 Sb. formát odkaz externí web O ochraně osobních údajů
Co musí písemná žádost obsahovat:
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
Jaký bude postup povinného orgánu:
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do 3dnů
pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15dnů
Formuláře k žádostem o informace:
Formuláře

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
ústně: v kanceláři Obecního úřadu Skrchov

písemně: osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu
e-mailem: obec.skrchov@centrum.cz
                  info@obec-skrchov.eu
elektronickým podáním: obec.skrchov@centrum.cz
Více informací E-podatelna OÚ Skrchov
telefonicky na tel. čísle: 733 364 219
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
komu je určena
kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
Písemná žádost:
musí být srozumitelná
musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
nesmí být formulována příliš obecně
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:
písemně
nahlédnutím do spisu
pořízením kopie
na paměťových médiích

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Skrchov vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Skrchov, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, k orgánu uvedenému v poučení a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Opravné prostředky proti ostatním úkonům orgánů obce nejsou přípustné.
Soudní přezkoumání – došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Skrchov nebo orgánu Obce Skrchov k poškození fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s §47 zákona č.99/1963 Sb. formát odkaz externí web, občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl.87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č.1/1993 Sb. formát odkaz externí web) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Formuláře k žádostem o informace:
Formuláře

12. Formuláře

Všechny používané formuláře, které jsou v kompetenci Obce Skrchov lze získat osobně na obecním úřadě nebo elektronicky na stránkách webu:
Formuláře

Další formuláře, jako např. ze stavebního úřadu, problematiku sociální a živnostenskou, je možné stáhnout přímo z internetových stránek:
Město Blansko – Formuláře formát odkaz externí web
Město Boskovice – Formuláře formát odkaz externí web
Město Letovice – Formuláře formát odkaz externí web

Formuláře na portálu Veřejné správy:
Portál veřejné správy – Formuláře formát odkaz externí web

Formuláře Ministerstva vnitra České republiky:
Ministerstvo vnitra ČR – Formuláře ke stažení formát odkaz externí web

Formuláře na stránkách České daňové správy:
Databáze aktuálních daňových tiskopisů formát odkaz externí web

Formuláře na stránkách Státní správy:
Formuláře formát odkaz externí web

Formuláře a tiskopisy zdarma ke stažení:
Vzory formulářů ke stažení formát odkaz externí web

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu.
Veškeré návody lze také najít na stránkách:

Portál veřejné správy České republiky formát odkaz externí web
Ministerstvo vnitra České republiky formát odkaz externí web
KRIZPORT Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj formát odkaz externí web

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky formát odkaz externí web
Usnesení ČNR č.2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod formát odkaz externí web
Zákon č.128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů formát odkaz externí web
Zákon č.500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů formát odkaz externí web
Zákon č.152/1994 Sb. O volbách do zastupitelstev v obcích  formát odkaz externí web
Zákon č.13/1997 Sb. O pozemních komunikacích formát odkaz externí web
Zákon č.133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech formát odkaz externí web
Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně formát odkaz externí web
Zákon č.84/1990 Sb. O právu shromažďovacím formát odkaz externí web
Zákon č.561/2004 Sb. Školský zákon formát odkaz externí web
Zákon č.565/1990 Sb. O místních poplatcích formát odkaz externí web
Zákon č.218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech formát odkaz externí web
Zákon č.455/1991 Sb. O živnostenském podnikání formát odkaz externí web
Zákon č.563/1991 Sb. O účetnictví formát odkaz externí web
Zákon č.37/2003 Sb. O odměnách členům zastupitelstev formát odkaz externí web
Zákon č.35/1993 Sb. O správě daní a poplatků formát odkaz externí web
Zákon č.338/1992 Sb. O dani z nemovitostí formát odkaz externí web
Zákon č.634/2004 Sb. O správních poplatcích formát odkaz externí web
Zákon č.111/1994 Sb. O silniční dopravě formát odkaz externí web
Zákon č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách formát odkaz externí web
Zákon č.179/2010 Sb. Změna zákona o veřejných zakázkách formát odkaz externí web
Zákon č.412/2005 Sb. O ochraně utajovaných skutečností formát odkaz externí web
Zákon č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů formát odkaz externí web
Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech formát odkaz externí web
Zákon č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím formát odkaz externí web
Vyhláška č.442/2006 Sb. O svobodném přístupu k informacím formát odkaz externí web
Zákon č.227/2000 Sb. O elektronickém podpisu formát odkaz externí web
Tento výčet právních předpisů není úplný, tyto a další předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.
14.2 Vydané právní předpisy
Všechny právní předpisy Obce naleznete v těchto odkazech:

Územní plán
Předpisy a vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací   
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

Obec Skrchov nevlastní žádné vzory licenčních smluv ani žádné výhradní licence.
16.1 Vzory licenčních smluv
Formuláře vzory licenčních smluv:

Formuláře
16.2 Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle
zákona č.106/1999 Sb. formát odkaz externí web O svobodném přístupu k informacím v platném znění, Obec doposud nikdy neuzavřela.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010   
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007 až 2009 – nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci. Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně a nebyl uplatňován žádný nárok na písemné zodpovězení.

Zpět na začátek stránky