Archiv kategorie 5. Zasedání ZO

• Zasedání zastupitelstva obce 20.2.2018

V úterý 20.2.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Pozvání BaL Teluria – dopravní značení
3.Schválení věcného břemene podélného na STL plynovod na p.č. 297/1 pro BaL Teluria
4.Schválení smlouvy o zřízení služebnosti sítě pro BaL Teluria na plynovodní přípojku na p.č. 297/1 v k.ú. Skrchov
5.Schválení revize knihovního fondu a úbytku knihovního fondu v roce 2017
6.Projednání výše příspěvku na služby sociální péče
7.Žádost o poskytnutí dotace na babybox v Blansku
8.Schválení Výzvy k podání nabídky na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
9.Zvolení členů výběrové komise na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
10.Rozpočtové opatření č.1-2018
11.Projednání výsledku inventarizace za rok 2017
12.Projednání záměru koupě nebo výměny pozemků v k.ú. Stvolová za pozemky v k.ú. Skrchov
13.Projednání žádosti o prodej pozemků v k.ú. Skrchov
14.Návrhová část studie „Snížení rizika a dopadů povodní v k.ú. Skrchov“
15.Projednání poškození krajnice místní komunikace 1c
16.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 20.2.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 21.2.2018
Evidenční číslo: 631


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 14.12.2017

Ve čtvrtek 12.12.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Pozvání BaL Teluria – Skrchov
3.Pozvání p. Pánka – stížnost
4.Rozpočtové opatření č.6-2017 a č.7-2017
5.Zpráva finančního výboru k navrženému rozpočtu obce na rok 2018
6.Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019–2020
7.Schválení odměn
8.Schválení smlouvy na věcné břemeno s E.ON Distribucí, a.s. České Budějovice na
venkovní vedení VN na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
9.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na vodovodní přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
10.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na kanalizační přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
11.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na plynovodní přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
12.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtového opatření
13.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
14.Schválení výše místního poplatku na rok 2018 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.Schválení obecně závazné vyhlášky obce Skrchov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.Zpráva kontrolního výboru
17.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 14.12.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.12.2017
Evidenční číslo: 622


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 26.9.2017

V úterý 26.9.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.4-2017 a č.5-2017
3.Informace k dopravnímu značení – točna
4.Smlouva o zřízení služebnosti, prověření ochranného pásma
5.Informace k silnici I/43 Letovice – Rozhraní
6.Majetkové vypořádání – SVAK Boskovice
7.Kontrolní komise
8.Oprava místní komunikace
9.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 26.9.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.9.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.9.2017
Evidenční číslo: 599


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 11.7.2017

V úterý 11.7.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Sklad BaL Teluria – dopravní řešení
3.Vyjádření ke znaleckému posudku – průjezdnost k č.p.42
4.Kontrolní komise
5.Projednání příspěvku pro ZO ČSV Letovice
6.Připojení k výzvě k řešení problematiky nakládání s odpadními vodami
7.Prezentace obce na mapě regionu
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 11.7.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.7.2017
Evidenční číslo: 588


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce

V úterý 20.6.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Jednání BaL Teluria dopravní značení
3.Schválení Závěrečného účtu Obce Skrchov za rok 2016
4.Účetní závěrka k 31.12.2016
5.Rozpočtové opatření č.2-2017
6.Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace „Snížení rizika a dopadu povodní v k.ú. Skrchov“ včetně příloh č.1 a č.2
7.Schválení smlouvy o doplnění videospotu
8.Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod a zajištění provozování kanalizace
9.Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí a BaL Teluria na plynovodní přípojku
10.Schválení přidělování čísel popisných a evidenčních v obci Skrchov
11.Rozhodnutí o postupu ve věci dotace – Zateplení OÚ
12.Schválení Programu obnovy Obce Skrchov na rok 2017–2020
13.Kontrolní výbor volba
14.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 20.6.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 21.6.2017
Evidenční číslo: 586


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře